Terms and conditions

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
 6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
 7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
 8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

 1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 17 - Garantie

Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangegaan, een aanvang maakt de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

   Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Jessica van Deursen verzochte informaIe alsmede relevante bijlagen en aanverwante informaIe en gegevens Ijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmaIge uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Jessica van Deursen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situaIe komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informaIe te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informaIe als deze in de loop van de Ijd is veranderd, noch is Studio Jessica van Deursen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informaIe die door Studio Jessica van Deursen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informaIe. Bij gebreke hiervan is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informaIe is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

  1. Studio Jessica van Deursen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Jessica van Deursen staat in voor een professionele en onahankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Jessica van Deursen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informaIe en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Jessica van Deursenm aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Jessica van Deursen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informaIe onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Jessica van Deursen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Jessica van Deursen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomsIg Studio Jessica van Deursen de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Jessica van Deursen Opdrachtgever tussenIjds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informaIe. Indien de informaIe gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Jessica van Deursen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet Ijdig is ontvangen door of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. De dienstverlening van Studio Jessica van Deursen is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Studio Jessica van Deursen kan overwegen om Opdrachtgever door te verwijzen naar een arts. De verantwoordelijkheid om al dan niet naar een arts te gaan ligt bij Opdrachtgever, Studio Jessica van Deursen geeft slechts een advies.
  9. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts en/ of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Het is immer aan Opdrachtgever om te bepalen of met de professionele behandelingen wordt doorgegaan.
  10. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient Opdrachtgever zelf te bepalen of het verantwoordelijk is om de training te volgen. Hierbij zou Opdrachtgever kunnen overleggen met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever.

  Artikel 8 – Adviezen

  1. Studio Jessica van Deursen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Studio Jessica van Deursen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Studio Jessica van Deursen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Studio Jessica van Deursen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet Ijdig een beoordeling geeft op een door Studio Jessica van Deursen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen Ijde ahankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Studio Jessica van Deursen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en Ijdige aanlevering van benodigde informaIe en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de Ijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informaIe. Bij deelname aan trainingen en/of kunstles is het van belang dat Opdrachtgever zich commiPeert en meedoet aan de oefening om een resultaat te behalen.
  5. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

  Artikel 9 - Coaching en/of kunstles

  1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Studio Jessica van Deursen coaching verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit arIkel wordt gesproken over coaching, wordt hier tevens ook training mee bedoeld.
  2. De coachingssessie vindt plaats op locaIe van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locaIe van Studio Jessica van Deursen dan wel online aan de hand van een webinar of via Zoom. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locaIe van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten Ijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichIng, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever is tevens gerechIgd instrucIes te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locaIe en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
  3. De inhoud van de door Studio Jessica van Deursen aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Studio Jessica van Deursen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
  4. Opdrachtgever zal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die Opdrachtgever als belangrijk inschat met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Studio Jessica van Deursen om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op resItuIe van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. ParIjen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situaIe Ijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
  6. Indien er sprake is van een online coaching of training ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.
  7. De coachingssessie is niet medisch onderbouwd en biedt geen enkele vorm van medisch advies. De coachingssessies en/of trainingen bieden geen ondersteuning bij acute of intensief aanhoudende crisis. In geval van een intensief aanhoudende of acute crisis voor aanvang of Ijdens de coachingssessie wordt Opdrachtgever geadviseerd om een huisarts en/ of specialisIsche arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
  8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de coachingssessie onder behandeling is van (huis)arts en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. zal bij Opdrachtgever met behulp van de coachingssessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts of therapeut.
  9. Indien Opdrachtgever gediagnosIceerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de coachingssessie in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de coachingssessie afgeraden en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.

  Artikel 10 - Verzending Producten

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet Ijdig alle gevraagde informaIe heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet Ijdig is ontvangen door Studio Jessica van Deursen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Studio Jessica van Deursen enige vertraging ontstaat, heeft Studio Jessica van Deursen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Studio Jessica van Deursen schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalaIg is met het verstrekken van informaIe of instrucIes die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door of een externe vervoerder is Studio Jessica van Deursen tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechIgd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Studio Jessica van Deursen gegevens behoe van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverIjd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Studio Jessica van Deursen ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Studio Jessica van Deursen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicaIef. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of Studio Jessica van Deursen aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Jessica van Deursen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien Ijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Jessica van Deursen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalaIgheid van Studio Jessica van Deursen, Studio Jessica van Deursen een verkeerde inschapng heeft gemaakt of Studio Jessica van Deursen de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclama#es Producten

  1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwanIteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan te worden gemeld aan: studio@jessicavandeursen.com Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid Ijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen op de wijze zoals door aangegeven.
  5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Studio Jessica van Deursen conform de retour instrucIes van. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichIng op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Studio Jessica van Deursen te wijten is, zal Studio Jessica van Deursen na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevesIging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 14 - Prijzen en betaling

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten Ijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assuranIe en eventuele heffingen en belasIngen.
  4. Studio Jessica van Deursen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden veelal vooraf berekend, tenzij er een losse sessie wordt geboekt. Indien er een losse sessie wordt geboekt worden kosten achteraf berekend aan de hand van de door Studio Jessica van Deursen opgestelde urenregistraIe (nacalculaIe). Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever de werkzaamheden van Studio Jessica van Deursen in meerdere termijnen betalen.
  5. ReisIjd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Voor de reisIjd wordt 50% van het uurtarief gerekend.
  6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Studio Jessica van Deursen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  7. ParIjen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ParIjen kunnen tevens overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen de overeengekomen vergoeding betaald.
  8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachIngen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroIng, tenzij parIjen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  9. Studio Jessica van Deursen is gerechIgd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflaIe tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorIng, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Jessica van Deursen.
  11. In geval van liquidaIe, insolvenIe, faillissement, onvrijwillige liquidaIe of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichIngen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 – Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichIng voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen hedft voldaan aan haar verplichIng, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schrifelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichIng te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichIngen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling Studio Jessica van Deursen recht hebben op de wePelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform arIkel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Studio Jessica van Deursen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en execuIekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Studio Jessica van Deursen geleverde zaken, blijven eigendom van Studio Jessica van Deursen totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichIngen uit alle met Studio Jessica van Deursen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder Studio Jessica van Deursen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vesIgen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Jessica van Deursen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Studio Jessica van Deursen haar in dit arIkel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machIging aan Studio Jessica van Deursen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichIngen heeft voldaan, ondanks een verplichIng tot overdracht of afgifte van Studio Jessica van Deursen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Studio Jessica van Deursen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Studio Jessica van Deursen worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Studio Jessica van Deursen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Jessica van Deursen de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmaIg is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Jessica van Deursen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien op grond van de Overeenkomst Studio Jessica van Deursen dient te voorzien in beveiliging van informaIe, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaIes en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

  1. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichIngen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Jessica van Deursen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorIng in dat geval rechtvaardigt.
  2. Studio Jessica van Deursen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorIng zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevesIgd.
  3. Studio Jessica van Deursen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorIng (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Jessica van Deursen te vergoeden voor elk financieel verlies dat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 20 - Overmacht

  1. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituaIe haar verplichIngen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichIng, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvapngen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Jessica van Deursen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Jessica van Deursen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichIngen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Jessica van Deursen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicaIefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaIes die naar het oordeel van Studio Jessica van Deursen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichIngen Ijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Jessica van Deursen haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. ParIjen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichIngen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der parIjen gerechIgd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichIng tot vergoeding van schade aan de andere parIj.
  5. Voor zover Studio Jessica van Deursen ten Ijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichIngen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd om het reeds nagekomen respecIevelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Jessica van Deursen alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Jessica van Deursen, is Studio Jessica van Deursen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming Studio Jessica van Deursen in gebreke heeft gesteld en Studio Jessica van Deursen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschriftving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Jessica van Deursen in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Jessica van Deursen leidt tot aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Jessica van Deursen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. De aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  5. Studio Jessica van Deursen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaIe, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Tevens is Studio Jessica van Deursen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van arIkel 7:24 lid 2 BW.
  7. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Jessica van Deursen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Jessica van Deursen.
  9. Enige door Studio Jessica van Deursen opgeleverde adviezen en suggesIes, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informaIe is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.
  10. De inhoud van het opgeleverde advies en/of suggesIe van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Jessica van Deursen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen Ijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Jessica van Deursen. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan enige vorm van resItuIe indien dit het geval is.
  11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Jessica van Deursen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in haar eigen advies.
  12. Studio Jessica van Deursen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens verzonden e-mail, noch voor de Ijdige ontvangst ervan.
  13. Studio Jessica van Deursen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informaIe op de website(s) of van gelinkte websites.
  14. Studio Jessica van Deursen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmaIgheden in de funcIonaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Jessica van Deursen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemoIveerd zijn gemeld bij Studio Jessica van Deursen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen parIjen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 23 – Geheimhouding

  1. Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informaIe gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informaIe reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informaIe niet vertrouwelijk is en/of de informaIe niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Jessica van Deursen is verkregen. Studio Jessica van Deursen kan aan de hand van gesprekken met Opdrachtgever een blog schrijven. Dit zal immer niet herleidbaar en anoniem zijn, tenzij anders overeengekomen.
  2. In het bijzonder ziet Opdrachtgever de geheimhouding op de Studio Jessica van Deursen door opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever na. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Jessica van Deursen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informaIe door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien op grond van een wePelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Studio Jessica van Deursen gehouden is de vertrouwelijke informaIe aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Jessica van Deursen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informaIe aan derden en/of publicaIe van verklaringen, adviezen of producIes die door Studio Jessica van Deursen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Jessica van Deursen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Jessica van Deursen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informaIe die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichIng leggen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Jessica van Deursen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Jessica van Deursen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Jessica van Deursen gerechIgd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Jessica van Deursen opgeleverde zaken, dient Studio Jessica van Deursen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Jessica van Deursen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. ParIjen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet Ijdig nakomen van de verplichIngen met betrekking tot het Ijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informaIe, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (Ijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Jessica van Deursen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informaIe die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informaIedragers aan Studio Jessica van Deursen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst en/of Producten, of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid aan Studio Jessica van Deursen te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via studio@jessicavandeursen.com met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn en moet daarnaast voldoende zijn gericht op een wederkerig gefaciliteerde oplossing, wil Studio Jessica van Deursen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Studio Jessica van Deursen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Jessica van Deursen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland locaIe RoPerdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Artikel 1 – Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/ of tot het verrichten van diensten door Studio Jessica van Deursen.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Diensten: de Diensten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn (online) coaching, kunstlessen en training voor (hoog)begaafde mensen, zowel individueel als in groepsverband.
  6. De aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
  7. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die heeft aangesteld, projecten heeft verleend voor diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Studio Jessica van Deursen en opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wePelijk vertegenwoordigers van opdrachtgever voor zover opdrachtgever de lee\ijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door opdrachtgever gekocht zijn van Studio Jessica van Deursen en andere verplichIngen tussen opdrachtgever en alsmede voorstellen van Studio Jessica van Deursen voor diensten die door Studio Jessica van Deursen aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Jessica van Deursen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Producten: de Producten die Studio Jessica van Deursen aanbiedt zijn readers, posters, kunstobjecten en boeken.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten

  1. Studio Jessica van Deursen verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schrielijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasIng (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten Ijde van de aflevering.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Jessica van Deursen, Elke overeenkomst tussen en opdrachtgever en Studio Jessica van Deursen op elke dienst die en/of elk product dat door Studio Jessica van Deursen wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaIes kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Jessica van Deursen is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nieIg zijn of worden vernieIgd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nieIge/vernieIgde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaIes die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de arIkelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 17 - Garantie

  Studio Jessica van Deursen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, van de in het aanbod vermelde specificaIes, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wePelijke regels/voorschrien ten Ijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten Ijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Studio Jessica van Deursen.

  Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Studio Jessica van Deursen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Studio Jessica van Deursen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevesIgd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. NiePemin heeft Studio Jessica van Deursen het recht een Overeenkomst met een (potenIële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele aeeeldingen en/of specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicaIe en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Studio Jessica van Deursen kan niet garanderen dat de kleuren in de aeeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automaIsch voor vervolgopdrachten.
 • OpleveringsIjden in het aanbod van Studio Jessica van Deursen zijn in beginsel indicaIef en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 22 - Risico overgang Producten

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Studio Jessica van Deursen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Studio Jessica van Deursen heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het aanbod per e-mail, dan wel door het product te betalen.
  2. Studio Jessica van Deursen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Studio Jessica van Deursen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevesIgde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede Ijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Studio Jessica van Deursen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Jessica van Deursen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Jessica van Deursen is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wePelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Jessica van Deursen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
  7. In geval van de verkoop van Producten heeft Opdrachtgever zijnde Consument het recht om binnen de wePelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichIngen.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde Ijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich meebrengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede ahankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de Ijdige aanlevering van de informaIe die Studio Jessica van Deursen van Opdrachtgever verkrijgt.
  2. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere parIj schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichIngen en zij alsnog verzuimt haar verplichIngen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichIngen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichIngen van Opdrachtgever onverlet voor zover ten Ijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaIes heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Ingeval van een voorIjdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistraIe van Studio Jessica van Deursen is hierbij leidend.
  5. Zowel Opdrachtgever als Studio Jessica van Deursen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheeft of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der parIjen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidaIe. Indien een situaIe zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Jessica van Deursen nimmer gehouden tot resItuIe van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  6. Reeds geplande afspraken kunnen tot 1 week van te voren worden geannuleerd, hierbij wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering van de afspraak geschiedt binnen een week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever meerdere sessies heeft afgenomen bij Studio Jessica van Deursen dan zijn deze een jaar vanaf de factuurdatum geldig. Opdrachtgever heeft nimmer recht op resItuIe van de reeds afgenomen sessies, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Studio Jessica van Deursen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever deOvereenkomst is aangega